Jaret Logsdon Eagle ScoutLaura LogsdonLaura Logsdon2016 ZC StaffBilly_Mae 60th AnniversaryNathan Risher Senior ShootBuchanon FamilyWhitley Williams 1st BirthdayTiffany LyDoddFamilyModel Taylor InmanBob & Nettie FinishedSkylynn PortfolioKarlie Sister Photo Session